Nieuws, blogs en evenementenRegio Kop van Noord-Holland

Regio Kop van Noord-Holland

Regiovisie Sociaal Domein

Samen opdrachtgeverschap en partnerschap in het sociaal Domein vormgeven

De gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel hebben met partners binnen het Sociaal Domein, samengewerkt met EHdK om de domeinoverstijgende regiovisie Sociaal Domein voor de periode 2024-2029 op te stellen. Deze visie vertegenwoordigt een gemeenschappelijke aanpak en visie voor de toekomst van sociale dienstverlening en zorg in de regio. De regio en de maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van wat de belangrijkste opgaven voor het Sociaal Domein voor de komende jaren zijn en kunnen hun partnerschap op basis hiervan verder vormgeven. 

“Hoe geef je als regio of gemeente op een goede manier invulling aan het opdrachtgeverschap binnen het Sociaal Domein? Hoe geef je het partnerschap met je maatschappelijke partners vorm en hoe werk je met al deze partners samen aan de transformatieopgaven in het Sociaal Domein?” – Met deze vragen gingen de vier gemeenten van de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel) aan de slag. De regio ziet dat de druk op het Sociaal Domein de komende jaren verder toeneemt. Zo stijgt de vraag naar Jeugdhulp al een aantal jaar en verwacht men dat er door de vergrijzing nog meer zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit het Sociaal Domein moet worden georganiseerd. Tegelijkertijd spelen er belangrijke uitdagingen zoals het tekort aan personeel en de begrenzende financiële kaders waarbinnen deze zorg en ondersteuning moet worden georganiseerd.  

 

Het vertrekpunt voor het proces was dat de wethouders van de vier gemeenten samen ambities hebben geformuleerd over wat zij de komende jaren in het Sociaal Domein willen bereiken. Vervolgens is de regio in gesprek gegaan met de maatschappelijke partners binnen het Sociaal Domein. Zo zijn er zes brede bijeenkomsten georganiseerd met partners uit het onderwijs, welzijn, gezondheid, veiligheid, zorgaanbieders en advies- en cliëntenraden. Gezamenlijk met deze partners zijn de uitdagingen en ambities voor het Sociaal Domein voor de komende jaren besproken. Ook is  er besproken wat ervoor nodig is om deze ambities te realiseren. De uitkomsten en opbrengsten zijn gebundeld in een breed gedragen regiovisie voor het Sociaal Domein.

Er zijn acht brede opgaven geformuleerd voor de komende jaren. Wat deze regiovisie bijzonder maakt is dat het domeinoverstijgend is (Jeugd, Wmo en Participatie). Zo zijn de opgaven geschreven vanuit wat de inwoners nodig hebben en niet vanuit de oorspronkelijke wetten en domeinen. 

 

Wil je meer weten of
zelf aan de slag gaan?

Neem contact op met EHdK-collega Sofia Rapsaniotis.

0657300722 sofia@ehdk.nl

Sofia Rapsaniotis

0657300722 sofia@ehdk.nl