Reguleer schaarse jeugdhulp


In 2020 maakte in Nederland één op de tien jongeren onder de 23 gebruik van jeugdhulp. Maar hoe organiseer je schaarse voorzieningen rondom deze doelgroep?

Geen jeugdhulp maar gezinshulp

In Nederland zijn er circa 26.000 gezinnen die moeilijkheden op meerdere gebieden ervaren. Het grootste gedeelte van de uitgaven in het Sociaal Domein wordt aan deze gezinnen uitgegeven. Het op het juiste moment inzetten van de juiste hulp is voor deze gezinnen cruciaal.

gemeenten en ggz, samen voor epa

Er zijn in Nederland ongeveer 200.000 mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA). Zij hebben te maken met uiteenlopende problemen, zoals structurele psychiatrische aandoeningen, zoals schizofrenie (psychoses), verslaving en ernstige persoonlijkheidsstoornissen.

Zorg voor ouderen thuis

Het aantal ouderen in Nederland stijgt de komende jaren sterk: in 2040 zijn er circa 40% meer ouderen. Een thuiswonende oudere in Nederland is gemiddeld aangewezen op soms wel tien tot vijftien organisaties, professionals en ondersteuners met eigen rollen en verantwoordelijkheden, die vaak naadloos langs elkaar heen werken.

Zeven goede gewoonten voor opdrachtgeverschap

Het is overduidelijk dat goede inkoop van jeugdhulp niet kan zonder een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever (regio’s) en de aanbieders, professionals en cliënten.